מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - תקנון האתר
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

תקנון האתר

 
 
תקנון שימוש באתר מגן לעובד ולמעסיק:
אתר מגן לעובד ולמעסיק הינו אתר אינטרנט המכיל מידע ושירותים בתחום דיני עבודה.
גולש המשתמש באתר, מאשר בזאת, כי כניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת.
 
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:
 
בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש
ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם עו"ד זה או אחר, או נותן שירותים באתר, או עם עו"ד שהשאלה הועברה להתייחסותו
או נותן שירותים שהשאלה הועברה להתייחסותו, וא/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו, הנעשית על דעת עצמו
של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד בעלי הפורטל, מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 
 
* לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכני הפורטל בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על    
  מחשבים של הגולשים בפורטל. כמו כן לא יישאו מפעילי הפורטל בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש  ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
 
 
* בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או   
  תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם עו"ד זה או אחר, או נותן שירותים באתר, או עם עוה"ד שהשאלה הועברה להתייחסותו או נותן שירותים שהשאלה הועברה להתייחסותו,   וא/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד בעלי הפורטל, מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 
* כל המידע המצוי באתר הינו רכושו של מגן לעובד. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן המידע, בכל דרך שהיא ללא הסכמתה המפורשת של מגן לעובד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים ע"י       חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא לשימוש מסחרי.
 
* אין לראות בתשובות המלצה לפעולה ע"י עו"ד או נותן שירותים כזה או אחר או להימנע מפעולה. 
 
* המשתמש מתחייב להשאיר את המידע בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה במידע.   
 
* מגן לעובד אינם אחראים ו/או ערבים לאמינות ודיוק המידע.  במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך למגן לעובד כדי שיוכלו  לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין המידע     באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים ו/או המקוריים כנכון. 
 
* מובהר בזאת כי המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ולפני הסתמכות על המידע  באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין.                                                                            
* האחריות לבדיקת נכונותו ודיוקיו של המידע באתר הינה על המשתמש בלבד.  ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, ומגן לעובד או מי מטעמו  לא יישא באחריות     כלשהי בעניין.
 
* האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע לתועלת הציבור וכל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע  כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. 
 
* מגן לעובד  שומרים  לעצמם  את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדם.
 
* במידה ובאתר ישנם קישורים אל מקורות מידע המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן -  מקורות מידע שונים), קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו, אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן           חסות, במפורש או מכללה, על ידי מגן לעובד  לגבי אותם מקורות מידע שונים.
 
* המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות השימוש, אשר מגן לעובד יפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש במידע באתר. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא         להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של מגן לעובד. 
 
* מגן לעובד יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש  לפעילותו התקינה של       האתר. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעד הניתן על פי הוראות כל דין, מגן לעובד יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה,       בלי שינקטו נגדו צעדים. 
 
* המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי הפורטל ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה       בפורטל בעתיד.
 
* האחריות בגין השימוש באפשרות פניה לעורך דין ו/או נותן שירותים כזה או אחר לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או התוצאות שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש, שואל השאלה, בלבד       ובשום מקרה לא תהיה על בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי להנהלת האתר אין כל מידע לגבי מידת המקצועיות וההתמחות של עורכי הדין             המופיעים באתר.
 
* מגן לעובד לא יכול לפקח על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, מגן לעובד שומר לעצמו את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנו על פי     חוק, כמו גם על זכותו לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתם הבלעדית של מגן לעובד פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע     באתר. 
 
* המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את מגן לעובד בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לו, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים,     התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו. 
 
* המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם.  
 
* בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון.
 
* על השימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפורטלים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.
 
* האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
 
* סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
 
* על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - הסכם זה כפוף 1970.
 
 
בברכה
מגן לעובד ולמעסיק